Handelsbetingelser

Når man køber på evrry.dk acceptere du automatisk handelsbetingelser som fremgår af nedenstående. Vi anbefaler at du læser vores handelsbetingelser.


Betaling

Vi accepterer følgende betalings og kredit kort : Dankort, VISA, MasterCard, JCB, American Express og Diners Club. Vi opkræver ikke gebyrer for kreditkortbetalinger. Alle priser kan ses i DKK eller EURO og inkluderer 25% moms.

Køb

For at købe varer hos evrry.dk skal du udfylde dine personlige oplysninger og betalingsoplysninger. Når din ordre er blevet placeret, vil du modtage en automatisk genereret ordrebekræftelse via email. Når dit køb er blevet accepteret og varen er registreret i vores lager, vil du modtage en forsendelsesbekræftelse.

Levering

Vi sender til hvor som helst du er, men for hurtigere og nemmere levering foreslår vi at du bruger en forretningsadresse til levering. Retningslinjer for levering nedenfor er circa og ikke en garanti for levering inden for den angivne tid:

Danmark
7-10 arbejdsdage

Europa
10-14 arbejdsdage

Resten af verden
14-18 arbejdsdage

Vær opmærksom på, at når der sendes til uden for Europa, skal ordren gå gennem toldmyndighederne for godkendelse - dette er ikke inkluderet i den omtrentlige leveringstid.

Forsendelse

Alle varer sendes fra Danmark og kan sendes over hele verden. Fragtgebyrer vises fra ordrebekræftelsen, inden du betaler. Vi pakker omhyggeligt varer i beskyttelsesbokse eller rør for at sikre, at produkterne kommer i perfekt stand. Men hvis indholdet er beskadiget ved modtagelsen, skal du straks rapportere det til os eller senest 2 dage efter modtagelsen til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Returvarer eller ombytning

Varer købt fra Evrry kan returneres inden for 14 dage efter modtagelsen. Varerne skal returneres ubrugt og i samme stand som de var ved modtagelse i samme originale emballage. Retur og ombytning sker på egen risiko og bekostning, og skal håndteres af dig.
Hvis du ønsker at returnere din bestilling, bedes du kontakte os via e-mail med dit bestillingsnummer og grunden til at returnere. Kontakt os venligst på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., inden du sender varen tilbage, og vi giver dig ret til retur. Bemærk venligst at udgiften for returforsendelsen betales af dig.
Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, overfører vi købsbeløbet til din konto inden for 14 dage. Husk at holde din postkvittering, som dokumentation for, at varerne er sendt.

Klager

Evrry handler i overensstemmelse med de retningslinjer og love, der er fastlagt af Danmarks Forbrugerstyrelse. Klager kan ske i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om varehandel. Det betyder, at du kan klage over mangler og fejl i produktet, som har fundet sted inden for 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke for defekter, skader eller slid som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage. I forbindelse med klager, mangler og fejl eller manglende levering af varer bedes du kontakte Evrry på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hvis du bor i EU, kan du bruge Online Dispute Resolution til at bedømme om klager over gode eller ydelser.
Hvis klagerne er berettigede, får du refundering af dine fragtomkostninger med rimelige grænser. Når du returnerer varen, bedes du informere os om problemet så detaljeret som muligt. Sørg for, at varen leveres sikkert og forsvarligt, og sørg for at få en kvittering for forsendelsen, så vi kan refundere beløbet.

Sikkerhed

Al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren sker via en krypteret SSL-linje (Secure Socket Layer). Med andre ord har kun Stripe og Paypal adgang til dine data. Det er ikke muligt for os eller nogen anden uautoriseret enhed at se eller læse data, som udveksles i forbindelse med købet.

Told og moms

Hvis du bestiller fra et land, som er medlem af EU, betaler du dansk moms, men ingen told i overensstemmelse med reglerne om fri bevægelighed for varer. Men hvis du bestiller fra et land uden for EU, kan lokale skatter og afgifter tilføjes, som vi ikke kan holdes ansvarlige for, men den danske moms trækkes på den anden side. Hvis dette er tilfældet, vil transportøren kontakte dig. Bemærk venligst at dette kan medføre forsinkelse af forsendelsen, da varerne bevares af toldvæsenet. Fra dette punkt er det dit ansvar at kontakte transportøren og betale for de ekstra omkostninger.

Farver

Vi kan ikke garantere, at farverne på hjemmesiden fuldt ud svarer til de faktiske farver. Dette afhænger dels af farveindstillingerne på din computer og skærm.

Nyhedsbrev

Når du køber et produkt fra Evrry, accepterer du automatisk, at vi tilmelder dig for at modtage vores nyhedsbrev. Du vil modtage oplysninger om nye produkter, specialtilbud, arrangementer osv. Denne service kan til enhver tid slås fra, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve. Du kan afmelde dig på nyhedsbrevet.

Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører Evrry. Ethvert materiale på hjemmesiden, herunder billeder, design og grafik, må ikke gengives, og det må ikke bruges kommercielt uden at henvise til Evrry.

Generale informationer

Evrry
Stockholmsgade 23
2100 Copenhagen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CVR 31284023

 

 


 

Terms & Conditions

When purchasing at evrry.dk you automatically accept the terms and conditions stipulated below. Consequently, we recommend that you read the terms through carefully before purchasing.

Payment

We accept the following debit and credit cards: Dankort, VISA, MasterCard, JCB, American Express and Diners Club. We don’t charge any fees for credit card payments. All prices are stated in DKK and includes 25% VAT.

Purchase

In order to purchase items at evrry.dk you must fill in your personal information and payment information. Once your order has been placed you will receive an auto-generated order confirmation via email. When your purchase has been accepted and the item is registered in our stock, you will receive a shipping confirmation.

Delivery

We ship to wherever you are, but for faster and easier delivery we suggest that you use a business address for delivery. The delivery guidelines below are approximations and not a guarantee of delivery within the stated time:


Denmark
7-10 working days


Europe
10-14 working days


Rest of the world
14-18 working days

Please note that when shipping to outside of Europe the order will have to go through the customs authority for clearance – this is not included in the approximate delivery time.

 

Shipping

All goods are sent from Denmark and can be shipped worldwide. Freight charges will appear from the order confirmation before you pay. We carefully pack goods in protective boxes or tubes to secure that products will arrive in perfect condition. However, if the content is damaged upon receipt, please report this to us immediately or at the latest 2 days after receipt to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Returns and Exchanges

Items bought from Evrry are fully returnable within 14 days upon receipt. The items must be returned unused and in the same condition as they were upon receipt, in the same original packaging. Returns and exchanges happens at your own risk and expense, and is to be handled by you.
If you wish to return your order, please contact us by email with your order number and the reason for returning. Please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. before sending back the item, and we will provide you with directions for return. Please note that expense for the return shipment is paid by you.
When we have received the item and approved the return we will transfer the purchase amount to your account within 14 days. Please remember to keep your post office receipt as a documentation that the goods have been sent.

Complaints

Evrry trades in accordance with the guidelines and laws established by the National Consumer Agency of Denmark. Complaints can be made in accordance with the rules established by the Danish Sale of Goods Act. This means that you can make a complaint of defects and faults in the product, which has occurred within 24 months after the purchase. This does, however, not apply to defects, damages or wear caused by misuse, lacking maintenance or ordinary wear and tear. In connection with complaints, defects and faults or non-delivery of goods please contact Evrry at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
If you live in EU you can use Online Dispute Resolution to judge about complains of good or services.
If the complaints are entitled you will get a refund of your shipping costs with in fair limits. When you return the item please inform us about the problem as detailed as possible. Please make sure the item is delivered safe and sound and make sure to get a receipt for the shipping so we can refund the amount.

Security

All communication between our payment system and the cardholder is made through an encrypted SSL-line (Secure Socket Layer). In other words only Stripe and Paypal have access to your data. It is not possible neither for us nor any other unauthorised entity to see or read data, which is exchanged in connection with the purchase.

Costums Duty and VAT

If you order from a country, which is a member of the EU you pay Danish VAT but no customs duty in accordance with the rules of free movement of goods. However, if you order from a country outside the EU local taxes and duties may be added, for which we cannot be held responsible, but on the other hand the Danish VAT is deducted. If this is the case the carrier will contact you. Please note that this could involve some delay of the consignment, as the goods are retained by the customs. From this point it is your responsibility to contact the carrier and pay for the added additional costs.

Colours

We cannot guarantee that colours in the website are fully equivalent to the items’ actual colours. This depends partly on the colour settings of your computer and monitor.

Newsletters

When you buy a product from Evrry you automatically except that we sign you up to receive our newsletter. You will receive information about new products, special offers, events etc. This service can be switched off at any time if you don’t wish to receive the newsletters anymore. You can unsubscribe at the button of the newsletter.

Copyright

The content on this website is protected by intellectual property rights and belong to Evrry. Any material on the website, including image pictures, designs and graphics, may not be reproduced, and it may not be used commercially without referring to Evrry.

General Informations

Evrry
Stockholmsgade 23
2100 Copenhagen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CVR 31284023